Oferta

 •  Leasing operacyjny i leasing finansowy:
Charakterystyka produktu Leasing operacyjny Leasing finansowy
charakter umowy *) ma miejsce wtedy, gdy nie następuje przeniesienie zasadniczo pełnego ryzyka i korzyści (pożytków) z tytułu z użytkowania leasingowanego składnika aktywów umowa, na mocy której następuje przeniesienie na leasingobiorcę zasadniczo całego ryzyka i korzyści (pożytków) wynikających z posiadania leasingowanego składnika aktywów
cel umowy używanie środka trwałego bądź jego używanie i zakup używanie i zakup środka trwałego bądź jego używanie i zakup
okres trwania umowy na czas oznaczony; ze względów podatkowych zazwyczaj okres ten jest krótszy niż okres amortyzacji podatkowej (jednak nie krótszy niż 40% tzw. normatywnego okresu amortyzacji środków trwałych bądź 5 lat – w przypadku nieruchomości) na czas oznaczony; brak ograniczeń prawnych w tym zakresie – okres ten może być w pełni dowolny, choć w praktyce często jest on zbliżony do okresu amortyzacji
harmonogram  i suma opłat

Suma opłat ustalonych w podstawowym okresie leasingu

łącznie z ceną, po której Korzystający ma prawo nabyć przedmiot leasingu po zakończeniu okresu leasingu, odpowiada co najmniej wartości początkowej przedmiotu leasingu

 

Suma opłat ustalonych w podstawowym okresie leasingu

łącznie z ceną, po której Korzystający ma prawo nabyć przedmiot leasingu po zakończeniu okresu leasingu odpowiada co najmniej wartości początkowej przedmiotu leasingu.

 

podatek dochodowy odpisów amortyzacyjnych od przedmiotu umowy dokonuje ARPL; cały czynsz leasingowy, opłaty wstępne i inne wydatki związane z używaniem przedmiotu umowy są kosztem uzyskania przychodów Korzystającego (Leasingobiorcy) odpisów amortyzacyjnych od przedmiotu umowy dokonuje Leasingobiorca; kosztem uzyskania przychodów Korzystającego jest jedynie element odsetkowy każdej z rat leasingowych (podobnie jak w produktach kredytowych)
ustawa o rachunkowości przedmiot umowy leasingu zaliczany jest do środków trwałych ARPL  (jednak kryteria podziału na leasing operacyjny i finansowy są w tym przypadku zupełnie inne od kryteriów stosowanych dla potrzeb podatkowych) przedmiot umowy leasingu zaliczany jest do środków trwałych Korzystającego/Leasingobiorcy (jednak kryteria podziału na leasing operacyjny i finansowy są w tym przypadku zupełnie inne od kryteriów stosowanych dla potrzeb podatkowych)
 VAT

leasing traktowany jako usługa; podatek VAT naliczany jest od każdej raty leasingowej i podlega odliczeniu przez Korzystającego/Leasingobiorcę pod warunkiem używania przedmiotu dla potrzeb działalności opodatkowanej VAT

(z pewnymi ograniczeniami)

w większości przypadków leasing traktowany jako dostawa towarów; podatek VAT naliczany jest „z góry” z chwilą wydania przedmiotu umowy; VAT podlega odliczeniu przez korzystającego pod warunkiem używania przedmiotu dla potrzeb działalności opodatkowanej VAT

(z pewnymi ograniczeniami)

 

*) Przykładowymi rodzajami ryzyka, jakie mogą się wiązać z posiadaniem danego składnika aktywów mogą być m. in.:

 ·        strata z powodu niewykorzystania zdolności produkcyjnych,

·        utrata przydatności technicznej,

·        zmiana poziomu osiągniętego zwrotu na skutek zmian warunków ekonomicznych.

 

Z kolei do przykładowych korzyści możemy zaliczyć m.in.:

·        oczekiwany zysk z funkcjonowania składnika majątku przez ekonomiczny okres jego użytkowania,

·        wzrost wartości danego składnika aktywów.

 • Leasing przemysłowy  – m.in. maszyny i urządzenia do produkcji
  przemysłowej, transport ciężki (pow. 3,5t), pojazdy specjalistyczne, maszyny
  drogowe i budowlane, urządzenia diagnostyczne i warsztatowe, obrabiarki do
  metalu, maszyny do obróbki drewna, urządzenia do obróbki termicznej,
 • Leasing pośredni  – finansującym jest wyspecjalizowana firma leasingowa (ARPL),  która nabywa przedmiot umowy leasingu od oznaczonego producenta/dostawcy (Zbywcy) w celu oddania go do używania na podstawie umowy leasingu (Korzystającemu),
 • Leasing krajowy  – ARPL realizuje transakcje leasingowe (w tym dokonuje zakupu środka trwałego od Dostawcy/Zbywcy będącego w kraju) oraz oddaje w leasing Korzystającemu
  (Leasingobiorcy) prowadzącym wyłącznie działalność gospodarczą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 • Opcjonalnie – Leasing zwrotny (ang. sale and lease back) polegającym na tym, że Korzystający/Zbywca najpierw dokonuje sprzedaży na rzecz firmy leasingowej (ARPL) własnego środka trwałego, a następnie przystępuje do umowy leasingu, na podstawie której nadal korzysta z tego środka trwałego. Celem podstawowym zawarcia takiej umowy, z perspektywy Korzystającego, jest uwolnienie
  zamrożonych środków pieniężnych, tak by mogły być wykorzystane na przykład na inne cele inwestycyjne, przy zachowaniu możliwości korzystania ze środka trwałego. Za cenę uzyskania wolnych środków pieniężnych pochodzących ze sprzedaży środka trwałego korzystający rezygnuje z własności tego środka. Może ponownie stać się jego właścicielem po dokonaniu spłaty kwot przewidzianych w umowie leasingu.

 

Leasing zwrotny może przyjąć formę zarówno leasingu operacyjnego (poszczególne raty leasingowe będą kosztem uzyskania przychodów korzystającego), jak i leasingu finansowego
(korzystający będzie dokonywał podatkowych odpisów amortyzacyjnych od środka trwałego, a jego kosztem podatkowym, oprócz odpisu amortyzacyjnego, będzie część odsetkowa każdej z rat). W przypadku leasingu zwrotnego silnie ujawnia się rola kredytowa leasingu – służy bowiem przede wszystkim polepszeniu płynności finansowej korzystającego przez uwolnienie zamrożonego kapitału w postaci środków trwałych na środki obrotowe.

Parametry brzegowe leasingu operacyjnego:  

 • Leasing w PLN,
 • Okres umowy leasingu – maksymalnie 5 lat (60 miesięcy),
 • Minimalna opłata wstępna – 10% wartości przedmiotu leasingu,
 • Minimalna wartość wykupu (po 5 latach) – 1% wartości przedmiotu leasingu,
 • WIBOR 1M + uzgodniona marża,
 • Prowizja za udzielenie zgodnie z TOiP,
 • Standardowe zabezpieczenia wierzytelności leasingowej [lub dodatkowe z katalogu zabezpieczeń w uzasadnionych przypadkach (np. poręczenia, hipoteka na nieruchomości]),
 • Ubezpieczenie przedmiotu leasingu oraz wycena (aktualizacja wyceny) środków trwałych proponowanych do leasingu oraz ewentualnych zabezpieczeń po stronie Klienta.